Käytämme sivustollamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt samalla.

KÄYTTÖEHDOT HYVÄKSYN

Ympäristön huomioiminen

 

Kerko Group on lähes 100 vuotta vanha suomalainen yritys, joka valmistaa itse suurimman osan myymistään tuotteista. Olemme Pohjoismaiden johtava liikuntapaikkojen kokonaiskalustaja ja välinetoimittaja jo vuodesta 1916. 

Kerko edustaa vankkaa ammattitaitoa, materiaalien ja urheiluvälineiden tuntemusta. Haluamme luoda edellytykset huippuhetkille kentillä, saleissa ja katsomoissa. Huippuhetkiä ovat jokaisen liikunnan harrastajan, huippu-urheilijan, urheilutapahtuman järjestäjän ja katsojan kokemat elämykset.

 

YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN HANKINTATOIMESSA

Kerko Group Oy käyttää valmistustoiminnassaan tarvittavien raaka-aineiden hankinnassa vain sertifioitua ympäristöjärjestelmää (ISO14001) ja laatujärjestelmää (ISO9001) käyttäviä toimittajia.

Ostettavien tuotteiden osalta ympäristöasioihin vaikutetaan kuljetusjärjestelyillä, ostoerillä ja ostojen suunnittelulla. Kerkossa tästä puolesta vastaa koulutettu ostohenkilökunta.

Hankintatoimessa ympäristöasiat huomioidaan jo tavarantoimittajia valittaessa ja niitä auditoidaan säännöllisesti.

Toimittajien valinnassa arvioimme aina ympäristövaikutukset seuraavien tekijöiden kannalta:

-ympäristölakien ja –määräysten noudattaminen
-energian käyttö ja säästö
-vaarallisten aineiden käsittely
-jätteiden kierrätys ja valvottu hävittäminen
-päästöt vesistöihin, maahan ja ilmaan
-toimenpiteet, joihin on ryhdytty päästöjen ja onnettomuuksien estämiseksi
-työsuojelu ja lapsityövoiman käyttö
-tuotteiden kierrätys-, uudelleenkäyttö- ja hävitysmahdollisuudet sekä palvelut, joita toimittaja voi näissä asioissa tarjota

Ostettavien tuotteiden valinnassa huomioimme:

-valmistusprosessi, sen päästöt ja sivutuotteet
-käytetyt raaka-aineet ja materiaalit
-kielletyt, ympäristölle vaaralliset ainesosat
-hävitysohjeet

YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN SISÄISESSÄ LOGISTIIKASSA

Jalostus

Toiminnan laatu on suunnitelmallista, jolloin logistiikassa vältytään ylimitoittamasta kuljetuskalustoa ja varastoja. Oikein hoidetulla hankinnalla, asianmukaisella varastoinnilla ja laadukkaalla kuljetuksella helpotetaan tuotannon paineita toiminnan osalta ja sitä kautta myös ympäristövaikutusten kannalta. Näin tuotanto pystyy jalostamaan raaka-aineet valmiiksi tuotteiksi oikean laatuisina, minimihävikillä ja ympäristötehokkailla sarjoilla.

Työsuojelu

Hyvällä työsuojelulla vähennetään ja poistetaan työssä ja työoloissa esiintyviä tapaturmariskejä ja niistä johtuvia tapaturmia sekä muuttamaan työ ja työolot sellaisiksi, että ne edistävät ihmisen ruumiillista ja henkistä terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Varastointi

Varastohenkilökunta huomioi pakkaamisen, toiminnan laadun ja hävikin pitämisen pienenä. Varastoinnin keskittämisellä vältetään epätarkoituksenmukaista kuljettamista ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Jätehuolto

Tuotannossa syntyvä jäte pyritään aina minimoimaan. Syntyvä jäte kierrätetään sisäisesti suljetuilla kierroilla takaisin prosesseihin. Mm. teräsjäte on romuteräksen hankkijoille kallisarvoinen raaka-aine. Muu jäte kierrätetään uuden jätelain mukaisesti.

Ekotase ja elinkaariajattelu

Ekotase kuvaa yrityksemme materiaali- ja energiatasetta. Koko yrityksen osalta on selvitetty yritykseen menevät ja sieltä tulevat materiaali- ja energiavirrat. Yritykseen menee raaka-aineita, energiaa ja alihankintoja. Yrityksestä tulee tuotteita, sivutuotteita, jätteitä, päästöjä ilmaan ja veteen sekä energiaa.
Elinkaariarviointi kohdistuu yrityksemme tuotteiden ympäristönäkökohtiin ja mahdollisiin ympäristövaikutuksiin.
Yrityksemme huomioi elinkaariajattelussaan:

-energian käytön minimoimisen
-materiaalin säästämisen
-tuotteen käyttöiän pidentämisen
-käytettävyyden ja toimintavarmuuden lisäämisen
-jätteen vähentämisen
-kierrättämisen
-ympäristölle haitattomien materiaalien ja raaka-aineiden käyttämisen

Työturvallisuus

Yrityksemme panostaa työturvallisuuteen sillä turvallisuus kannattaa kaikille. Se vähentää suoria kustannuksia (vakuutusmaksut, sairausajan palkat), epäsuoria kustannuksia (menetetty tuotanto, laatuongelmat, toimitusvaikeudet). Lisäksi asiakkaille työturvallisuudesta huolehtiva yritys on myös luotettava toimittaja.